Zasady platformy Workplace dotyczące ochrony prywatności


Workplace from Meta to internetowa platforma stworzona przez firmę Meta, która pozwala użytkownikom współpracować oraz udostępniać informacje o pracy. Zaliczają się do niej witryny, aplikacje i powiązane usługi internetowe wchodzące w skład Workplace, zbiorczo określane mianem „Usługi”.
Niniejsze zasady ochrony prywatności opisują, jak gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy informacje użytkownika podczas korzystania przez niego z usługi.
Usługa ta jest skierowana do organizacji, a korzystanie z niej powinno się odbywać zgodnie z powiązanymi z nią instrukcjami. Ponadto jest ona dostarczana użytkownikowi przez jego pracodawcę lub inną organizację, która zapewnia użytkownikowi dostęp do usługi i możliwość korzystania z niej („Organizacja” użytkownika).
Usługa różni się od innych usług firmy Meta, z których może korzystać użytkownik. Są one świadczone użytkownikowi przez firmę Meta i mają swoje własne regulaminy. Niemniej usługa jest świadczona przez organizację i podlega niniejszym zasadom ochrony prywatności oraz zasadom dotyczącym dopuszczalnego użytkowania platformy Workplace i Zasadom dotyczącym stosowania plików cookie na platformie Workplace.
Organizacja użytkownika ponosi odpowiedzialność za konto na platformie Workplace („Konto użytkownika”), a także za zarządzanie nim. Organizacja użytkownika ponosi również odpowiedzialność za gromadzenie i wykorzystywanie dowolnych danych przesłanych lub udostępnionych za pośrednictwem usługi, przy czym tego rodzaju wykorzystywanie podlega warunkom obowiązującym w organizacji użytkownika uzgodnionym z firmą Meta.
Oprócz niniejszych Zasad ochrony prywatności w organizacji użytkownika mogą funkcjonować dodatkowe zasady i kodeksy postępowania, które mają zastosowanie w przypadku usługi.
Jeśli użytkownik ma pytania związane z korzystaniem z usługi, powinien skontaktować się ze swoją organizacją.

I. Jakiego rodzaju informacje są gromadzone?
Organizacja użytkownika będzie gromadzić następujące rodzaje informacji podczas korzystania z usługi przez użytkownika, jego współpracowników oraz innych użytkowników:
 • Informacje kontaktowe, na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Nazwa użytkownika i hasło.
 • Informacje o stanowisku i dziale oraz inne informacje związane z pracą lub organizacją użytkownika.
 • Treści, wiadomości i inne informacje otrzymywane od użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usługi, na przykład dane podawane przy rejestracji konta, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w treściach dostarczanych przez użytkownika lub ich dotyczące (jak metadane), na przykład informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku.
 • Treści, wiadomości i informacje przekazywane przez inne osoby podczas korzystania z usługi. Mogą się do tego zaliczać informacje na temat użytkownika, na przykład gdy inne osoby udostępniają jego zdjęcie lub je komentują, wysyłają mu wiadomość bądź też przesyłają, synchronizują lub importują jego dane kontaktowe.
 • Wszelka komunikacja z innymi użytkownikami usługi.
 • Wiadomości, opinie, sugestie i pomysły przesyłane organizacji użytkownika.
 • Informacje rozliczeniowe.
 • Information przekazywane nam przez użytkownika lub jego organizację w związku z korzystaniem z usługi lub kontaktowaniem się w celu uzyskania pomocy technicznej.

II. Jak organizacja użytkownika wykorzystuje te informacje?
Organizacja użytkownika będzie udostępniać gromadzone informacje firmie Meta, który obsługuje platformę, tak aby mógł on świadczyć usługę i oferować związaną z nią pomoc techniczną organizacji użytkownika oraz innym użytkownikom, a także zgodnie z dowolnymi innymi instrukcjami przekazanymi przez organizację użytkownika. Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania tych informacji:
 • Komunikacja z użytkownikami i administratorami w związku z korzystaniem przez nich z usługi.
 • Poprawa bezpieczeństwa usługi świadczonej organizacji użytkownika i innym użytkownikom, na przykład badanie podejrzanych aktywności lub naruszeń stosownych regulaminów i zasad.
 • Personalizacja usługi pod kątem potrzeb użytkownika i jego organizacji.
 • Opracowywanie na potrzeby organizacji użytkownika nowych narzędzi, produktów i usług związanych z usługą.
 • Zestawianie aktywności dotyczących usługi podejmowanych na różnych urządzeniach obsługiwanych przez tę samą osobę w celu ogólnej poprawy działania usługi.
 • Identyfikacja potencjalnych problemów i ich rozwiązywanie.
 • Przeprowadzanie analiz danych i systemu, w tym prowadzenie badań mających na celu ulepszenie usługi.

III. Ujawnienie informacji
Organizacja użytkownika ujawnia gromadzone informacje następującym podmiotom i w następujących okolicznościach:
 • Zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają w świadczeniu części lub całości usługi.
 • Aplikacjom, witrynom i innym usługom firm zewnętrznych, z którymi można się połączyć w związku z korzystaniem z usługi.
 • na skutek dużej transakcji, na przykład przekazania usługi, fuzji, konsolidacji, sprzedaży aktywów lub mało realnego scenariusza ogłoszenia upadłości albo niewypłacalności;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa dowolnej osobie, a także w związku z reakcją na oszustwo lub w wyniku problemów technicznych albo związanych z bezpieczeństwem;
 • W związku z wezwaniem do sądu, nakazem ujawnienia informacji lub innym wnioskiem bądź nakazem wydanym przez organy ścigania.

IV. Uzyskiwanie dostępu do informacji i wprowadzanie w nich zmian
Użytkownik i jego organizacja mogą uzyskiwać dostęp do informacji przesłanych do usługi, a także wprowadzać w nich zmiany i je usuwać za pomocą narzędzi, które są w niej dostępne (na przykład edytując informacje o profilu lub korzystając z dziennika aktywności). Jeśli użytkownik nie może tego zrobić przy użyciu narzędzi dostępnych w usłudze, wówczas powinien skontaktować się ze swoją organizacją w celu uzyskania dostępu do informacji lub wprowadzenia w nich zmian.

V. Program ramowy w sprawie ochrony prywatności danych UE-USA
Meta Platforms, Inc. certyfikowała swój udział w Programie ramowym w sprawie ochrony prywatności danych UE-USA. Polegamy na programie ramowym w sprawie ochrony danych osobowych UE-USA oraz na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku transferów informacji do Meta Platforms, Inc. w USA w przypadku produktów i usług określonych w certyfikacie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Oświadczeniem dotyczącym programu ramowego w sprawie ochrony prywatności danych Meta Platforms, Inc.

VI. Linki i zawartość firm zewnętrznych
Usługa może zawierać linki do zawartości pozostających poza kontrolą organizacji użytkownika, które są obsługiwane przez firmy zewnętrzne. Użytkownik powinien się zapoznać z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w każdej odwiedzanej witrynie.

VII. Zamknięcie konta
Jeśli użytkownik chce zaprzestać korzystania z usługi, powinien się skontaktować ze swoją organizacją. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z organizacją, może ona zawiesić konto użytkownika i (lub) usunąć wszelkie powiązane z nim informacje.
Usunięcie konta po jego zamknięciu następuje zazwyczaj po upływie około 90 dni, jednak niektóre informacje mogą być nadal przechowywane w kopiach zapasowych przez uzasadniony okres czasu. Informujemy, że zawartość tworzona i udostępniana przez użytkownika jest własnością jego organizacji oraz że może pozostać w usłudze, a także być w niej dostępna nawet po dezaktywacji lub usunięciu konta użytkownika. W związku z tym zawartość dostarczana przez użytkownika w ramach usługi jest podobna do innych typów zawartości (takich jak prezentacje czy notatki służbowe), które mogą powstawać na skutek wypełniania przez niego obowiązków służbowych.

VIII. Zmiany zasad ochrony prywatności
Zasady ochrony prywatności mogą być co jakiś czas aktualizowane. Po ich aktualizacji zmienimy poniższą datę „ostatniej aktualizacji” i opublikujemy w Internecie nowe zasady ochrony prywatności.

IX. Kontakt
Jeśli użytkownik ma pytania związane z niniejszymi zasadami ochrony prywatności lub zasadami dotyczącymi dopuszczalnego użytkowania platformy Workplace powinien się skontaktować ze swoją organizacją, korzystając z pomocy jej administratora.
Mieszkańcy Kalifornii mogą uzyskać dodatkowe informacje o prawach konsumenta w zakresie prywatności, kontaktując się ze swoją organizacją przez administratora organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2023 r.