Zasady dotyczące dopuszczalnego użytkowania platformy Workplace


Witamy na platformie Workplace from Meta!
Informujemy, że jest to inna usługa niż Facebook w wersji dla użytkowników indywidualnych, a jej grupą docelową są organizacje. Oznacza to, że jeśli użytkownik korzysta z naszej usługi w miejscu pracy na urządzeniu lub koncie użyczonym przez pracodawcę lub inną organizację („Organizację” użytkownika), najprawdopodobniej organizacja ta ma własne zasady dotyczące użytkowania platformy Workplace, a zatem korzystając z usługi, należy ich przestrzegać. W przypadku pytań dotyczących zasad obowiązujących w organizacji należy się z nią skontaktować. Informacje na temat zasad zachowania poufności na platformie Workplace zawarte są w dokumencie Zasady ochrony prywatności na platformie Workplace. Dostęp do API Workplace reguluje Regulamin platformy Workplace.

Odpowiedzialne korzystanie z platformy Workplace
Oprócz zasad obowiązujących w organizacji użytkownika istnieją również opracowane przez nas poniższe reguły określające odpowiedzialny sposób korzystania z naszych usług.
W przypadku korzystania z platformy Workplace nie można:
  • Ukrywać swojej tożsamości, podszywać się pod inną osobę ani podawać fałszywych informacji na temat powiązań z jakąkolwiek osobą czy podmiotem.
  • Brać udziału w żadnych działaniach wykorzystujących lub krzywdzących dzieci albo im zagrażających.
  • Tworzyć ani wyświetlać treści o charakterze bezprawnym, dyskryminacyjnym, szkodliwym, nieprawdziwym, fałszywym lub zniesławiającym ani materiałów, które promują przemoc, naruszanie przepisów, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania czy nadużywanie substancji psychoaktywnych bądź też zachęcają do takich zachowań.
  • Łamać przepisów ani naruszać praw firmy Meta albo firm zewnętrznych.
  • Zakłócać prawidłowego funkcjonowania platformy Workplace lub korzystania z niej przez innych użytkowników.
  • Uzyskiwać dostępu do platformy Workplace lub powiązanych z nią treści i informacji za pośrednictwem środków niezatwierdzonych przez firmę Meta (w tym przez scrapowanie lub przeszukiwanie platformy); obchodzić kontroli zabezpieczeń ani w inny sposób uzyskiwać czy próbować uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do platformy lub powiązanych z nią systemów, haseł albo kont.
  • Udostępniać tokenów dostępu administratora ani przyznawać podobnych uprawnień dostępu do aplikacji firmom zewnętrznym nieposiadającym wyraźnego upoważnienia firmy Meta. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu takiego dostępu administracyjnego za pośrednictwem tokena lub uprawnienia w aplikacji upoważnionej firmie zewnętrznej użytkownik może umożliwić dostęp do swoich danych lub treści tylko w stopniu niezbędnym do realizacji celów zatwierdzonych przez firmę Meta i zgodnie ze swoimi wytycznymi. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia takiego dostępu firm zewnętrznych (na przykład resetując token dostępu lub usuwając uprawnienie w aplikacji) w dowolnym momencie, jeśli zajdzie podejrzenie o jego niewłaściwym wykorzystaniu.
  • Przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani innego złośliwego kodu ani robić niczego, co mogłoby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub nadmiernie obciążyć platformę Workplace lub powiązane z nią systemy (na przykład przeprowadzać ataki typu DoS lub zakłócać renderowanie strony albo inne funkcje platformy Workplace).
Należy pamiętać, że platforma Workplace nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia, zatem osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą uzyskiwać dostępu do niej ani z niej korzystać.

Nasz zakres odpowiedzialności i opinie użytkowników
Firma Meta zastosować zautomatyzowane technologie w celu wykrywania pornografii dziecięcej i innych nielegalnych lub niewłaściwych materiałów, a także wszelkich innych treści, które naszym zdaniem mogą zaszkodzić platformie Workplace, użytkownikom lub firmom zewnętrznym.
Możemy (jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani) usunąć dowolną część materiałów lub danych użytkownika lub ograniczyć do nich dostęp, jeśli uznamy, że naruszają one niniejsze Zasady dotyczące dopuszczalnego użytkowania, Umowę dotyczącą opcji Workplace Customer zawartą z organizacją czy też prawo właściwe lub przepisy. Firma Meta powiadomi użytkownika lub jego organizację o takiej czynności z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
Mile widziane są wszelkie uwagi dotyczące platformy Workplace, jednak za przekazane nam komentarze i sugestie nie oferujemy żadnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2022 r.