Zasady ochrony prywatności dotyczące Workplace Standard

Workplace Standard pozwala użytkownikom z jednej organizacji lub z jednego miejsca pracy („Firmy”) albo należącym do tej samej społeczności skuteczniej współpracować oraz udostępniać i pozyskiwać informacje o pracy. Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują, jak i kiedy gromadzimy, wykorzystujemy oraz udostępniamy informacje użytkownika, gdy on, jego współpracownicy lub partnerzy biznesowi oraz inni użytkownicy korzystają z opcji Workplace Standard (do której zaliczają się witryny, aplikacje i usługi internetowe Workplace z linkiem do niniejszych Zasad ochrony prywatności określane przez nas mianem „Usług”). Niniejsze Zasady ochrony prywatności odnoszą się do korzystania przez użytkownika z Usług. W przypadku pozostałych Usług Facebooka obowiązują powiązane z nimi regulaminy.
WAŻNA INFORMACJA: Oferujemy firmom opcję Workplace Essential, Workplace Advanced lub Workplace Enterprise, która pozwala każdemu przedsiębiorstwu przejąć kontrolę nad wszystkimi kontami Workplace Essential, Workplace Advanced lub Workplace Enterprise powiązanymi z jego domeną („Ulepszone konta”) i ulepszyć je do wspomnianej opcji. Dzięki temu firma zyskuje dostęp do dowolnych danych przesłanych lub przekazanych w wyniku korzystania z usług przez użytkowników ulepszonych kont, w tym wszystkich plików i wiadomości, grup, a także wiadomości z Czatu Workplace, oraz możliwość ich przetwarzania i usuwania.
Jeśli użytkownik założył konto Workplace Standard, podając adres e-mail, numer telefonu lub dowolne inne informacje niebędące własnością firmy, jednak udostępnił zawartość członkom społeczności firmowej (w tym wszystkie dane udostępnione w grupach utworzonych w jej ramach oraz użytkownikom ulepszonych kont na Czacie Workplace), wówczas firma po wykupieniu opcji Workplace Essential, Workplace Advanced or Workplace Enterprise zyska dostęp do wszystkich danych przesłanych lub przekazanych w ramach tej grupy lub społeczności firmowej w wyniku korzystania z usług, a także przejmie nad nimi kontrolę. Będzie to dotyczyć wszystkich plików i wiadomości, które zostały udostępnione lub zostaną udostępnione w przyszłości za pośrednictwem ulepszonych kont w ramach tej grupy lub społeczności firmowej, w tym użytkownikom ulepszonych kont na Czacie Workplace.
Jeśli firma wykupi opcję Workplace Essential, Workplace Advanced lub Workplace Enterprise, wówczas użytkownik może być zmuszony do zaakceptowania nowych warunków, w tym nowych zasad ochrony prywatności i nowego regulaminu. Więcej informacji na temat różnic między kontem Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced a Workplace Enterprise lub sposobów ulepszenia konta znajduje się tutaj. Jeśli firma postanowi wykupić opcję Workplace Essential, Workplace Advanced lub Workplace Enterprise, wówczas to ona, a nie Facebook, będzie odpowiedzialna za określenie sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych użytkownika w tej społeczności firmowej Workplace, w tym informacji dotychczas udostępnionych za pośrednictwem konta Workplace Standard w ramach tej grupy lub społeczności firmowej.
Przed opublikowaniem na platformie Workplace jakichkolwiek informacji dotyczących firmy lub innych osób korzystających z usług użytkownik powinien sprawdzić, czy ma wszystkie wymagane zgody i uprawnienia.

I. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?
Informacje przekazywane nam przez użytkownika i inne osoby. Możemy pobierać od użytkownika następujące rodzaje informacji na jego temat:
 • Treści i inne informacje otrzymywane od użytkownika podczas korzystania z naszych usług, na przykład dane podawane przy rejestracji konta, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez użytkownika treściach lub ich dotyczące, takie jak data utworzenia pliku. Gromadzimy też informacje na temat sposobów korzystania przez użytkownika z usług, na przykład rodzajów treści, które przegląda i z którymi wchodzi w interakcję, a także częstotliwości i czasu trwania różnych jego działań.
 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie informacje kontaktowe innych osób (na przykład numery telefonów czy adresy e-mail), które użytkownik postanowi przesłać, zsynchronizować lub zaimportować (na przykład ze swojego konta osobistego na Facebooku).
 • Informacje o stanowisku, dziale, strukturze podległości służbowej oraz inne informacje związane z pracą użytkownika lub firmą.
 • Wiadomości i informacje przekazywane przez inne osoby podczas korzystania z usług. Mogą się do tego zaliczać informacje na temat użytkownika, na przykład gdy inne osoby udostępniają jego zdjęcie lub je komentują, wysyłają mu wiadomość bądź też przesyłają, synchronizują lub importują jego dane kontaktowe.
 • Treść wszystkich wiadomości przesyłanych za pośrednictwem usług.
 • Wiadomości użytkownika, opinie, przesłane nam propozycje i pomysły lub dowolne inne informacje, które przekazuje nam użytkownik, gdy on lub jego firma kontaktuje się z nami w związku ze świadczeniem usług.
 • Informacje na temat powiązanych z użytkownikiem osób i grup, a także jego interakcji z nimi, w tym tego, z kim kontaktuje się najczęściej, oraz grup, z którymi lubi się dzielić informacjami.
 • Wszelkie informacje, które użytkownik prześle, udostępni innym osobom lub przekaże nam w wyniku korzystania z usług.
Informacje gromadzone z firm należących do Facebooka i innych usług Facebooka.
Możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika w wyniku korzystania przez niego z innych usług Facebooka, w tym konta osobistego na Facebooku, a także od innych firm, które do nas należą lub którymi zarządzamy, zgodnie z ich regulaminem i zasadami ochrony prywatności. Możemy wykorzystywać wspomniane informacje do celów wyszczególnionych w sekcji „Jak wykorzystujemy te informacje” niniejszych Zasad ochrony prywatności. Więcej informacji o tych firmach Facebooka i ich zasadach ochrony prywatności, a także Zasadach dotyczących danych Facebooka.
Informacje od partnerów zewnętrznych. Możemy również otrzymywać od naszych partnerów zewnętrznych informacje o użytkowniku i podejmowanych przez niego działaniach zarówno na platformie Workplace, jak i poza nią, na przykład gdy wraz z partnerem wspólnie oferujemy mu usługi.
Informacje o urządzeniach i lokalizacji.Możemy gromadzić informacje o komputerach, telefonach lub innych urządzeniach, z których użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług lub na których są one zainstalowane, w tym między innymi dane dotyczące lokalizacji urządzenia (na przykład konkretne położenie geograficzne), a także pozyskiwać je z nich, korzystając w tym celu z sygnału GPS, Bluetooth lub Wi-Fi. Możemy wiązać lub łączyć informacje pochodzące z różnych urządzeń w celu świadczenia jednakowego poziomu usług na każdym urządzeniu.
Dane dotyczące dziennika i plików cookie. Automatycznie gromadzimy konkretne informacje udostępniane przez przeglądarkę lub system operacyjny użytkownika w wyniku korzystania z usług, na przykład adres IP oraz inne dane identyfikujące przeglądarkę lub urządzenie, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, dane o awarii, dostawcę usług internetowych, strony odwiedzane przed korzystaniem z usług i po jego zakończeniu, datę i godzinę wizyty, informacje o działaniach i czynnościach (na przykład klikane linki lub przeglądane strony) podejmowanych w związku z korzystaniem z usług oraz inne standardowe informacje rejestrowane w dziennikach serwera („Dane dotyczące dziennika i plików cookie”).
Możemy konfigurować lub rejestrować dane zawarte w plikach cookie albo zapisane w pamięci lokalnej w sposób, który sprawi, że będą automatyczne gromadzone. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas plików cookie i powiązanych z nimi technologii, w tym o celu ich wykorzystywania, znajduje się w naszych Zasadach dotyczących plików cookie. Korzystając z usług, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii zgodnie z opisem zawartym w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.
Twoja przeglądarka może zawierać ustawienia dotyczące tych technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności tych ustawień, a także sposobu i skutków ich działania, należy przejść do sekcji poświęconej pomocy w przeglądarce lub urządzeniu. Facebook może nie rozpoznać lub nie wykonać poleceń przeglądarki lub urządzenia dotyczących monitorowania, a niektóre ustawienia mogą wpłynąć negatywnie na działanie oferowanych przez nas funkcji. Ponadto ustawienia dostępne w przeglądarce lub urządzeniu często dotyczą tylko danej przeglądarki lub danego urządzenia.

II. Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje?
Facebook będzie wykorzystywał gromadzone informacje do świadczenia, rozwijania, ulepszania i monetyzacji usług, usług Facebooka oraz usług zapewnianych przez firmy Facebooka. Poniżej prezentujemy przykłady wykorzystania tych informacji:
 • Komunikacja z użytkownikami w związku z korzystaniem przez nich z usług.
 • Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i integralności usług dla użytkownika i innych osób, a także promocja działań, które to zapewniają.
 • Obsługa, konserwacja i ulepszanie systemów oraz infrastruktury służących do świadczenia usług Facebooka (uwaga: te same systemy i infrastruktura służą również do świadczenia usług). Możemy na przykład wykorzystywać dane z dziennika awarii zapisane podczas korzystania przez użytkownika z usług do wskazania i usunięcia błędów, które mogą również znajdować się w usługach Facebooka.
 • Personalizacja i dostosowywanie obsługi w zakresie świadczenia usług, w tym prezentacja zawartości, wiadomości i tematów (w tym treści opłaconych), które mogą zainteresować użytkownika lub które cieszą się w danym momencie popularnością w jego społeczności biznesowej.
 • Opracowywanie nowych narzędzi, produktów i usług, które z czasem mogą poprawić komfort korzystania z nich.
 • Przesyłanie treści marketingowych i wiadomości związanych z usługami, a także informowanie o naszych regulaminach oraz zasadach. Wykorzystujemy również wspomniane informacje do udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika.
 • Zestawianie aktywności związanej z usługami i usługami Facebooka podejmowanej na różnych urządzeniach obsługiwanych lub używanych przez tę samą osobę w celu ulepszania świadczonych przez nas usług oraz innych usług Facebooka.
 • Przeprowadzanie analizy danych i systemów, w tym prowadzenie badań mających na celu ulepszanie usług i usług Facebooka.

III. Jak udostępniamy te informacje?
Możemy udostępniać gromadzone informacje w następujących przypadkach i następującym podmiotom:
 • Członkom społeczności, gdy za pośrednictwem usług użytkownik udostępnia im treści i komunikuje się z nimi. Na potrzeby grupy lub podczas korzystania z Czatu Workplace użytkownik może określić grupę odbiorców, którzy zobaczą udostępnianą zawartość.
 • Firmie, gdy przejmie ona kontrolę nad swoją społecznością Workplace zgodnie z tym, co opisano powyżej, a także regulaminem opcji Workplace Standard. Wówczas to firma jest odpowiedzialna za sposób wykorzystywania informacji.
 • Zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą pomagać w kompletnym lub częściowym świadczeniu usług.
 • Firmom Facebooka w celach wyszczególnionych powyżej.
 • Aplikacjom, witrynom i innym usługom zewnętrznych firm, z którymi można się połączyć w związku z korzystaniem z usług.
 • Nowemu właścicielowi na skutek dużej transakcji, na przykład sprzedaży naszych usług, fuzji, konsolidacji, sprzedaży zasobów, mało realnego scenariusza ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności albo w wyniku zmiany właściciela lub podmiotu zarządzającego wszystkimi naszymi usługami lub ich częścią, a także powiązanymi z nimi zasobami.
 • W celu weryfikacji kont i aktywności użytkowników oraz poprawy i promocji bezpieczeństwa zarówno w obszarze naszych usług oraz usług Facebooka, jak i poza nim, na przykład przez badanie podejrzanych działań i naruszeń naszych zasad oraz regulaminów.
 • Na życzenie użytkownika lub zgodnie z udzielonym nam przez niego pozwoleniem.
Możemy również udostępniać informacje, które gromadzimy na temat użytkownika, partnerom zewnętrznym i klientom pomagającym nam świadczyć oraz ulepszać nasze usługi lub inne usługi Facebooka albo korzystającym z naszych produktów reklamowych lub produktów z nimi powiązanych, co umożliwia nam bezpłatne oferowanie opcji Workplace Standard. Nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (na przykład nazwisk ani adresów e-mail, które same w sobie wystarczają do skontaktowania się z użytkownikiem lub ustalenia jego tożsamości) partnerom świadczącym nam usługi w zakresie reklamy, pomiarów lub usług analitycznych, chyba że użytkownik nam na to zezwoli. Mamy jednak prawo przekazywać im informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, dotyczące zasięgu i skuteczności ich reklam, w tym także w postaci zagregowanej.
Wnioski instytucji prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych (na przykład nakazu rewizji, nakazu sądowego lub wezwania), jeśli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Może to obejmować udzielanie odpowiedzi na wezwania i nakazy, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji, dotyczy pochodzących z niej użytkowników i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony nas, użytkownika i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do wyeliminowania zagrożenia życia lub zdrowia. Możemy na przykład przekazywać partnerom zewnętrznym informacje o wiarygodności konta użytkownika, mając na względzie zapobieganie oszustwom i nadużyciom zarówno w obszarze naszych usług i usług Facebooka, jak i poza nim. Uzyskiwane przez nas informacje na temat użytkownika mogą być dostępne, przetwarzane i przechowywane przez dłuższy czas, jeśli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń w związku z potencjalnym naruszeniem naszych regulaminów lub zasad albo jeśli może to w inny sposób zapobiegać szkodom. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania informacji o kontach zablokowanych w wyniku naruszenia naszego regulaminu przez co najmniej rok w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu.
Dane zbiorcze lub pozbawione cech umożliwiających identyfikację. Możemy również ujawnić informacje w formie zbiorczej lub w inny sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie użytkownika firmom zewnętrznym lub spółkom stowarzyszonym, które mogą wykorzystywać je między innymi w celach analitycznych, do badania trendów, a także przeprowadzania analiz w zakresie doskonalenia lub dostarczania naszych produktów i usług oraz produktów i usług zapewnianych przez firmy Facebooka.

IV. Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane?
Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, którymi dysponujemy, w sposób opisany powyżej:
 • w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów Regulaminu;
 • gdy wymaga tego obowiązujące prawo oraz
 • w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy nasze lub innych osób, w tym nasze interesy dotyczące świadczenia innowacyjnej, spersonalizowanej, bezpiecznej i dochodowej usługi na rzecz naszych użytkowników i partnerów, o ile interesy te nie kolidują z interesami użytkownika bądź podstawowymi prawami i swobodami wymagającymi ochrony danych osobowych.

V. W jaki sposób użytkownik może skorzystać z praw przysługujących mu na mocy RODO?
Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usuwania, jak również do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form ich przetwarzania, a także wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Dostępne uprawnienia obejmują następujące sytuacje:
 • w przypadku zgody na marketing bezpośredni prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, które użytkownik może wyegzekwować, klikając link dotyczący rezygnacji z subskrypcji obecny w tego typu wiadomościach marketingowych, oraz
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w obszarach, w których działamy z myślą o naszym uzasadnionym interesie lub interesie partnerów zewnętrznych, które użytkownik może wyegzekwować w dowolnym momencie, przesyłając nam wniosek o usunięcie swojego konta.

VI. Retencja danych, dezaktywacja i usunięcie konta
Dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne w związku ze świadczeniem usług albo do momentu usunięcia konta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalane indywidualnie i zależy od rzeczy, takich jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania, a także od stosownych przepisów lub potrzeb w zakresie retencji danych.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto . Gdy tak się stanie, usuniemy opublikowane przez niego treści. Jeśli użytkownik nie chce usuwać konta, a jedynie tymczasowo zaprzestać korzystania z opcji Workplace Standard, może je dezaktywować. Aby się dowiedzieć więcej o usuwaniu konta, należy kliknąć tutaj, natomiast dodatkowe informacje na temat jego dezaktywacji znajdują tutaj. Usunięcie danych przechowywanych w kopiach zapasowych może zająć do 90 dni. W tym czasie dane użytkownika nie są dostępne na platformie Workplace.

VII. Jak uzyskiwać dostęp do informacji i wprowadzać w nich zmiany?
W obszarze Ogólne ustawienia konta na platformie Workplace znajdują się narzędzia do zarządzania danymi, a także do uzyskiwania do nich dostępu oraz ich przenoszenia.
Uzyskiwanie dostępu do informacji przesłanych do świadczonych przez nas usług, a także korygowanie i usuwanie ich jest możliwe za pośrednictwem narzędzi dostępnych w usługach (na przykład edytowanie informacji o profilu za pomocą dziennika aktywności lub pobieranie i przenoszenie informacji z użyciem narzędzia do pobierania informacji dostępnego w obszarze Ustawienia konta). Zmiany wprowadzane w informacjach zawartych w usługach mają skutek natychmiastowy w danej społeczności, a dane będą przechowywane przez Facebooka w postaci kopii zapasowych przez uzasadniony ekonomicznie okres czasu.

VIII. Bezpieczeństwo
Wykorzystujemy posiadane informacje do weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także do poprawy i promocji bezpieczeństwa w obszarze naszych usług, jak i poza nim, na przykład przez badanie podejrzanych działań i naruszeń naszych regulaminów oraz zasad. Dokładamy wszelkich starań, by chronić konto użytkownika, korzystając w tym celu z zespołu informatyków, zautomatyzowanych systemów i zaawansowanych technologii, w tym między innymi algorytmów szyfrujących i sztucznej inteligencji. Możemy na przykład zastosować zautomatyzowane technologie do wykrywania niewłaściwego zachowania i zawartości takich jak pornografia dziecięca, które mogłyby zaszkodzić naszym usługom, użytkownikowi i innym osobom. Niektóre części naszych usług mogą zawierać linki do treści pozostających poza naszą kontrolą, które są obsługiwane przez firmy zewnętrzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez te firmy i zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi we wszystkich odwiedzanych witrynach.

IX. Jak działają nasze usługi globalne?
Korzystając z usług i usług dostawców usług wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego informacje mogą być przetwarzane oraz przechowywane w różnych miejscach na całym świecie. Na przykład informacje zgromadzone od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą być przekazywane poza jego terytorium w celach opisanych w niniejszych Zasadach. Wykorzystujemy typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieramy się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w zależności od wymogów, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

X. W jaki sposób będziemy powiadamiać użytkownika o zmianach niniejszych Zasad?
W niniejszych Zasadach ochrony prywatności mogą być od czasu do czasu wprowadzane zmiany. Gdy tak się stanie, użytkownik otrzyma od nas stosowne powiadomienie, a my zmienimy powyższą „Datę wejścia w życie” i opublikujemy nowe Zasady ochrony prywatności.

XI. Jak kontaktować się z Facebookiem w przypadku pytań?
Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności lub chce się dowiedzieć więcej o platformie Workplace, powinien skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub napisać na adres:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (w przypadku osób mieszkających poza UE)
LUB
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (w przypadku osób mieszkających w UE).
Istnieje również możliwość kontaktu z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy Facebook Ireland Ltd..
Firma Facebook Ireland Ltd. podlega nadzorowi Biura Komisarza ds. Ochrony Danych w Irlandii.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2019 r.

Oświadczenie dotyczące prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia (Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2020 r.)

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii (dalej „Oświadczenie”) przeznaczone jest wyłącznie dla mieszkańców Kalifornii i stanowi uzupełnienie Zasad ochrony prywatności Workplace Standard Wyjaśnia sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych użytkownika oraz sposobu egzekwowania przez niego praw zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act „CCPA”).
Określenie „dane osobowe” w niniejszym oświadczeniu oznacza informacje, które identyfikują użytkownika, odnoszą się do niego lub go opisują, czy też informacje, które można w uzasadniony sposób skojarzyć lub powiązać, bezpośrednio lub pośrednio, z użytkownikiem. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są zagregowane, ani informacji, których nie da się w uzasadniony sposób powiązać z użytkownikiem.

Jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe
W celu zapewniania platformy Workplace Standard (która obejmuje witryny Workplace, aplikacje i powiązane usługi internetowe, określane „Usługami”) musimy przetwarzać dane użytkownika, w tym Dane osobowe. Z zastrzeżeniem opisanych powyżej ograniczeń zawartych w Zasadach ochrony prywatności Workplace Standard możemy udostępniać dane osobowe użytkownika do celów biznesowych, ściśle ograniczając sposób, w jaki nasi partnerzy mogą wykorzystywać i ujawniać udostępniane przez nas dane zgodnie z wytycznymi użytkownika lub w inny sposób z zachowaniem zgodności z przepisami ustawy CCPA. Nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkownika i nigdy tego nie zrobimy.
Aby dowiedzieć się, jakie rodzaje informacji gromadzimy i jak je wykorzystujemy, najlepiej zapoznać się z naszymi Zasadami ochrony prywatności Workplace Standard. Oto podsumowanie kategorii danych osobowych powiązanych z ustawą CCPA, jakie mogliśmy zgromadzić na temat użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od sposobu korzystania przez niego z Usług. Ponadto wyjaśniamy, jak wykorzystujemy takie dane i komu mogliśmy je udostępnić.

Do kategorii danych osobowych, które gromadzimy mogą zaliczać się:Przykładowe sposoby wykorzystania danych osobowych:Do podmiotów, którym możemy udostępniać poszczególne kategorie danych osobowych, należą:
 • identyfikatory;
 • informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych;
 • informacje dotyczące lokalizacji, w tym precyzyjna lokalizacja urządzenia, jeżeli użytkownik pozwoli nam na gromadzenie takich informacji;
 • informacje audiowizualne, w tym zdjęcia, jeżeli użytkownik lub inne osoby postanowią je udostępnić;
 • informacje dotyczące zatrudnienia, jeżeli użytkownik postanowi je udostępnić;
 • informacje pozyskane z innych danych osobowych użytkownika, do których mogą się zaliczać jego preferencje, zainteresowania oraz inne informacje wykorzystywane do personalizowania sposobu korzystania z usług.
 • Dostarczanie, personalizowanie i ulepszanie Usług;
 • Przesyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych;
 • Promowanie bezpieczeństwa i integralności osób i danych; oraz
 • Komunikacja z użytkownikami.
 • Członkowie społeczności, którym użytkownik udostępnia treści i z którymi komunikuje się za pośrednictwem Usług;
 • Firma, która przejmie kontrolę nad swoją społecznością Workplace zgodnie z tym, co opisano w Regulaminie Workplace Standard;
 • Osoby i konta, którym inne osoby udostępniają treści dotyczące użytkownika;
 • Partnerzy, w tym partnerzy korzystający z naszych usług analitycznych, reklamodawcy, partnerzy monitorujący wyniki kampanii, partnerzy oferujący towary i usługi w naszych Usługach, sprzedawcy i dostawcy usług;
 • Aplikacjom, witrynom i innym usługom zewnętrznych firm, z którymi można się połączyć w związku z korzystaniem z usług.
 • Nowi właściciele w przypadku zmiany właściciela całości lub części naszych Usług lub aktywów lub podmiotu nimi zarządzającego;
 • organy ścigania i inne osoby trzecie w powiązaniu z wnioskami instytucji prawnych;

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy informacje, w tym o innych rodzajach danych osobowych, które gromadzimy, powróć do Zasad ochrony prywatności Workplace Standard.

Źródła danych osobowych
Dane osobowe uzyskujemy na podstawie informacji udostępnianych użytkowników i inne osoby, a także z ich urządzeń oraz od naszych partnerów. Oto kategorie źródeł, z których pozyskaliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe:
 • Użytkownik: Gromadzimy treści i inne informacje otrzymywane od użytkownika podczas korzystania z naszych usług, np. dane podawane przy rejestracji konta na Facebooku, tworzeniu treści i ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez użytkownika treściach lub ich dotyczące, takie jak data utworzenia pliku. Gromadzimy też informacje na temat sposobów korzystania przez użytkownika z Usług, np. rodzaju treści, które przegląda i z którymi wchodzi w interakcję, a także częstotliwości i czasu trwania różnych jego działań. Gromadzimy też informacje na temat osób i grup, z którymi użytkownik jest połączony(a) oraz jego interakcji z nimi, np. o tym, z którymi osobami porozumiewa się najczęściej, lub z którymi grupami lubi dzielić się informacjami.
 • Inne osoby: Możemy też otrzymywać wiadomości i informacje przekazywane przez inne osoby podczas korzystania z usług. Mogą to być informacje na temat Użytkownika, np. gdy inne osoby udostępniają jego zdjęcie lub je komentują, wysyłają mu wiadomość bądź też przesyłają, synchronizują lub importują jego dane kontaktowe.
 • Urządzenia użytkownika: Możemy gromadzić informacje pochodzące z komputerów, telefonów i innych urządzeń, na których użytkownik instaluje nasze Usługi lub uzyskuje do nich dostęp. Możemy wiązać lub łączyć informacje pochodzące z różnych urządzeń w celu świadczenia jednakowego poziomu usług na każdym urządzeniu.
 • Spółki Facebooka: Możemy otrzymywać informacje od innych Spółek Facebooka, (do których zaliczają się WhatsApp i Oculus) do celów biznesowych, dzięki którym możemy dostarczać użytkownikom innowacyjne, przydatne, spójne i bezpieczne usługi w ramach wszystkich używanych przez nich Produktów Firm Facebooka. Ponadto, z myślą o tych celach, przetwarzamy w firmach Facebooka informacje na temat Użytkowników, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami i zasadami stosowanymi w tych firmach.
 • Partnerzy: Możemy również otrzymywać od naszych partnerów informacje o użytkowniku i podejmowanych przez niego działaniach zarówno na platformie Workplace, jak i poza nią, na przykład gdy wraz z partnerem wspólnie oferujemy mu usługi.

W jaki sposób możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy ustawy CCPA?
Użytkownikowi przysługują następujące prawa na mocy CCPA:
 • Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo żądać od nas ujawnienia danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy, oraz informacji o naszych zasadach dotyczących danych;
 • Prawo do żądania usunięcia: Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych, które od niego uzyskaliśmy;
 • Prawo do równego traktowania: Nie będziemy dyskryminować użytkownika w związku ze skorzystaniem z któregokolwiek z tych praw.
W celu wyegzekwowania prawa do informacji lub prawa do żądania usunięcia kliknij tutaj.
Konieczne może być zweryfikowanie Twojej tożsamości przed rozpatrzeniem wniosku w celu ochrony Twoich danych oraz integralności naszych Usług. W pewnych przypadkach być może będziemy musieli zebrać dodatkowe informacje, np. dokument tożsamości wydany przez organ administracji publicznej, aby zweryfikować Twoją tożsamość.
Zgodnie z ustawą CCPA możesz skorzystać z tych praw samodzielnie lub wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który w Twoim imieniu złoży stosowne wnioski. W większości przypadków ułatwimy złożenie wniosku przy pomocy zautomatyzowanych narzędzi dostępnych za pośrednictwem Twojego chronionego hasłem konta

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.
W razie dodatkowych pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia lub sposobu wyegzekwowania praw przysługujących użytkownikowi praw na mocy ustawy CCPA skontaktuj się z nami.