Regulamin Workplace


UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAWIERA NINIEJSZY REGULAMIN PLATFORMY WORKPLACE ONLINE W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO ORAZ ŻE DYSPONUJE WSZYSTKIMI UPRAWNIENIAMI NIEZBĘDNYMI DO JEJ ZAWARCIA. STOSOWANE W DALSZEJ CZĘŚCI TERMINY, TAKIE JAK „UŻYTKOWNIK”, „UŻYTKOWNIKA” LUB “KLIENT” ODNOSZĄ SIĘ DO TEGO PODMIOTU.
Jeżeli adres podany przez użytkownika w ustawieniach konta Workplace lub w inny sposób przekazany nam na piśmie znajduje się w USA lub w Kanadzie, niniejsza Umowa jest umową pomiędzy użytkownikiem a Meta Platforms, Inc. W pozostałych przypadkach umowa jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a Meta Platforms Ireland Ltd. Terminy „Meta”, „nas”, „my” lub „nasz” oznaczają odpowiednio firmę Meta Platforms, Inc. lub Meta Platforms Ireland Ltd.
Poniższy regulamin ma zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Workplace.
Niektóre terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w art. 13 (Definicje), natomiast inne pojęcia są zdefiniowane w niniejszej umowie zgodnie z kontekstem, w którym występują.
 1. Korzystanie z platformy Workplace
  1. Prawa użytkownika w zakresie korzystania. W okresie obowiązywania umowy użytkownikowi przysługuje niewyłączne, niepodlegające przenoszeniu ani sublicencjonowaniu prawo do uzyskiwania dostępu do usługi Workplace i korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową. Korzystanie z platformy Workplace jest ograniczone do pracowników (a w stosownych przypadkach również do pracowników podmiotów powiązanych), którym użytkownik utworzył konta, i to właśnie on ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki z niej korzystają, a także za przestrzeganie przez nich postanowień niniejszej umowy. Innymi słowy, platforma Workplace jest dostarczana w formie usługi użytkownikowi, a nie indywidualnym pracownikom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcje i funkcjonalność Workplace mogą się różnić i zmieniać z upływem czasu.
  2. Konta. Dane podane podczas rejestracji i informacje powiązane z kontem administratora muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Konta użytkownika są przeznaczone dla indywidualnych pracowników i nie można ich udostępniać ani przekazywać. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich danych logowania i niezwłocznego powiadomienia firmy Meta w przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieupoważnionego przypadku korzystania z kont lub danych logowania użytkownika.
  3. Ograniczenia. Użytkownik nie będzie: (a) korzystał z platformy Workplace w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, nie będzie oddawał w najem, dzierżawę, udostępniał platformy Workplace ani udzielał na nią sublicencji żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem pracowników w zakresie dopuszczonym niniejszą umową; (b) dokonywał inżynierii odwrotnej, dekompilacji, dezasemblacji ani w jakikolwiek inny sposób próbował zdobyć kodu źródłowego platformy Workplace, chyba że w zakresie wyraźnie dopuszczonym właściwym prawem (i wyłącznie za uprzednim powiadomieniem firmy Meta); (c) kopiował, modyfikował, tworzył dzieł pochodnych na bazie Workplace; (d) usuwał, modyfikował ani zasłaniał adnotacji o prawach własności czy innych adnotacji zawartych w Workplace; ani (e) rozpowszechniał publicznie informacji technicznych dotyczących działania Workplace (nie będzie też zezwalał innym osobom na powyższe działania).
  4. Moderowanie treści. Możemy usunąć, zablokować lub ograniczyć treści, które naruszają niniejszą Umowę. Ponadto jeżeli Pracownicy naruszą niniejszą Umowę, możemy w określonych przypadkach ograniczyć lub wyłączyć konto Pracownika. Więcej informacji o tym, jak Meta moderuje treści w Workplace, zawierają Zasady dozwolonego użytkowania.
  5. Konfiguracja. W trakcie konfiguracji platformy Workplace użytkownik wyznacza jedną lub kilka osób na administratora systemu społeczności Workplace, którego obowiązkiem będzie zarządzanie platformą Workplace. Użytkownik musi dołożyć starań, by posiadać przynajmniej jedno aktywne konto administratora na platformie Workplace.
  6. Interfejs API Workplace. W okresie obowiązywania umowy Meta może udostępniać użytkownikowi jeden lub więcej interfejsów API Workplace w celu umożliwienia mu rozwijania usług i aplikacji, które stanowią uzupełnienie sposobu korzystania z Workplace. Każdy przypadek użycia interfejsu API Workplace przez użytkownika, jego Pracowników lub jakikolwiek podmiot zewnętrzny w jego imieniu podlega odpowiednim zapisom Regulaminu platformy Workplace dostępnego obecnie tutaj: workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, w wersji, która może podlegać okresowym aktualizacjom. (“Regulamin platformy Workplace”).
  7. Pomoc Będziemy zapewniać użytkownikowi pomoc związaną z Workplace za pośrednictwem zakładki pomoc bezpośrednia w panelu administracyjnym Workplace („Kanał bezpośredniej pomocy technicznej”). Użytkownik może przesłać prośbę o odpowiedź na pytanie lub zgłosić problem dotyczący Workplace, przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem Kanału bezpośredniej pomocy technicznej („Zgłoszenie do działu pomocy”). Wstępną odpowiedź na każde zgłoszenie do działu pomocy prześlemy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez użytkownika e-maila z potwierdzeniem prawidłowego przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Kanału bezpośredniej pomocy technicznej.
 2. Dane i zobowiązania użytkownika
  1. Dane użytkownika. Zgodnie z niniejszą umową:
   1. użytkownik zachowuje wszystkie uprawnienia, tytuły i prawa (w tym prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do danych użytkownika;
   2. w okresie obowiązywania umowy użytkownik udziela firmie Meta niewyłącznego, globalnego, nieodpłatnego i w pełni opłaconego prawa do wykorzystywania jego danych wyłącznie w celu udostępnienia mu platformy Workplace (oraz powiązanych z nią usług wsparcia) zgodnie z zapisami umowy, a
   3. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Meta jest podmiotem przetwarzającym Dane, a użytkownik administratorem swoich danych, oraz że zawierając niniejszą umowę, użytkownik zleca firmie Meta przetwarzanie jego Danych w jego imieniu wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie (oraz zgodnie z jej zapisami) (łącznie z Załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych).
  2. Obowiązki użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) ponosi pełną odpowiedzialność za treść i zgodność z prawdą danych użytkownika; (b) spoczywa na nim obowiązek uzyskania od pracowników i właściwych podmiotów zewnętrznych wszystkich niezbędnych praw i zgód wymaganych przez prawo w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz że (c) korzystanie przez niego z platformy Workplace, wraz z danymi użytkownika i korzystaniem z nich zgodnie z niniejszym dokumentem, nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek przepisów lub praw podmiotów zewnętrznych, w tym także praw własności intelektualnej oraz prawa do prywatności i ochrony wizerunku. Jeśli jakiekolwiek dane użytkownika są przesłane lub wykorzystane niezgodnie z treścią sekcji 2, użytkownik oświadcza, że niezwłocznie usunie je z platformy Workplace. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje w zakresie udostępniania danych użytkownika pracownikom lub firmom zewnętrznym, a firma Meta nie odpowiada za wykorzystywanie danych użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu, ich zmianę, rozpowszechnianie czy usuwanie przez osoby, które otrzymały do nich wgląd od użytkownika lub jego pracowników.
  3. Dane zabronione. Użytkownik deklaruje, że nie będzie przesyłać na platformę Workplace żadnych informacji lub danych, które naruszają warunki niniejszej Umowy lub podlegają zabezpieczeniu lub ograniczeniom w zakresie rozpowszechniania zgodnie ze stosownymi regulacjami i (lub) przepisami („Informacje zabronione”). W przypadku informacji na temat zdrowia użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Meta nie jest partnerem biznesowym ani podwykonawcą (w świetle definicji zawartych w ustawie o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie (dalej „HIPAA”) oraz że platforma Workplace nie jest zgodna z postanowieniami ustawy HIPAA. Na mocy niniejszej umowy firma Meta nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu informacji zabronionych, bez względu na jakiekolwiek zapisy zawarte w niniejszym dokumencie, które mogłyby sugerować, że jest inaczej.
  4. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie od firmy Meta (a także jego spółek stowarzyszonych i ich dyrektorów, członków kadry zarządzającej, pracowników, agentów i przedstawicieli) odpowiedzialności cywilnej oraz zrekompensowanie wszystkich strat z tytułu wszelkich roszczeń (zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne i/lub pracowników), kosztów, odszkodowań, zobowiązań finansowych i wydatków (w tym honorariów prawnika w uzasadnionej wysokości) powstałych w wyniku lub w związku z naruszeniem przez użytkownika postanowień zawartych w sekcji 2 niniejszej umowy lub w inny sposób związanych z danymi użytkownika, zasadami, a także korzystaniem z platformy Workplace niezgodnie z niniejszą umową. Meta może uczestniczyć procesie obrony lub zawierania ugody w związku z dowolnym roszczeniem, korzystając z usług swojego adwokata i na swój własny koszt. Użytkownik nie może zawrzeć ugody w związku z żadnym roszczeniem bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Meta w przypadku, gdy ugoda ta wymaga od firmy Meta podjęcia jakichkolwiek działań, zaniechania ich lub przyjęcia odpowiedzialności.
  5. Kopie zapasowe i usuwanie danych. Firma Meta nie oferuje usługi archiwizacji danych, a użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych swoich danych. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje dane z zawartością innych osób za pośrednictwem funkcji administracyjnej dostępnej na platformie Workplace w dowolnym momencie okresu obowiązywania umowy.
  6. Dane zagregowane. Zgodnie z umową, możemy też generować zagregowane dane statystyczne i analityczne uzyskane na podstawie korzystania przez użytkownika z Workplace („dane zagregowane”), przy czym dane takie nie będą zawierały danych użytkownika ani żadnych danych osobowych.
 3. Bezpieczeństwo danych
  1. Bezpieczeństwo danych użytkownika. Zgodnie z treścią znajdującego się w dalszej części załącznika dotyczącego ochrony danych będziemy stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane pod kątem ochrony zgromadzonych danych użytkownika przed dostępem, wprowadzeniem zmian, ujawnieniem lub zniszczeniem przez osoby nieupoważnione.
  2. Ujawnienia wymagane prawem i wnioski podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zasadniczo odpowiada za rozpatrywanie wniosków podmiotów zewnętrznych dotyczących jego danych, np. wniosków organów ustawodawczych, użytkowników lub organów ścigania („wnioski podmiotów zewnętrznych”), przyjmując jednocześnie do wiadomości, że w odpowiedzi na wniosek podmiotu zewnętrznego, firma Meta może ujawnić dane użytkownika w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. W takich przypadkach w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo i regulamin dotyczący wniosków podmiotów zewnętrznych będziemy podejmować uzasadnione wysiłki mające na celu (a) powiadomienie użytkownika o otrzymaniu przez nas wniosku podmiotu zewnętrznego i polecenie mu, by skontaktował się z użytkownikiem bezpośrednio, a także (b) zastosowanie się do uzasadnionych wniosków użytkownika dotyczących podejmowanych przez niego i na jego koszt wysiłków mających na celu oddalenie wniosku podmiotu zewnętrznego. Użytkownik deklaruje, że w pierwszej kolejności samodzielnie będzie starał się uzyskać informacje wymagane do udzielenia odpowiedzi na wniosek podmiotu zewnętrznego i skontaktuje się z nami, dopiero gdy nie będzie w stanie tego zrobić, podejmując uzasadnione wysiłki.
 4. Płatności.
  1. Opłaty. Użytkownik zgadza się płacić firmie Meta standardowe stawki dla usługi Workplace (aktualnie są one dostępne tutaj: https://www.workplace.com/pricing) w związku z korzystaniem z Workplace, zgodnie z ewentualnym bezpłatnym okresem próbnym, jak opisano w Sekcji 4.f (Bezpłatny okres próbny), chyba że ustalono inaczej w podpisanym pisemnym dokumencie. Wszystkie opłaty w ramach niniejszej Umowy zostaną wypłacone w dolarach amerykańskich (USD), chyba że określono inaczej w produkcie albo w podpisanym pisemnym dokumencie. Wszystkie opłaty będą płatne w całości przy użyciu metody płatności określonej w sekcji 4.b. W przypadku płatności po terminie od zaległej kwoty będą naliczane odsetki z tytułu kosztów obsługi w wysokości 1,5% w skali miesiąca lub do maksymalnej wysokości dozwolonej przez obowiązujące prawo, w zależności od tego, która kwota jest mniejsza.
  2. Metoda płatności. Zawierając niniejszą umowę, użytkownik zgadza się na uiszczanie należności według jednej z dwóch kategorii płatności: (i) klient z kartą płatniczą (płacący bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznej platformy płatniczej) lub (ii) klient otrzymujący fakturę, według uznania firmy Meta. Klienci z kartą płatniczą mogą (według wyłącznego uznania firmy Meta) stać się klientami firmowymi (i na odwrót) w zależności od czynników, takich jak liczba pracowników i zdolność kredytowa, jednak Meta zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie klasyfikacji na klienta z kartą płatniczą lub klienta firmowego.
   1. Klienci z kartą płatniczą. Klienci z kartą płatniczą będą mieć wyznaczoną kartę płatniczą obciążaną z tytułu korzystania przez nich z platformy Workplace.
   2. Klienci firmowi. Meta otworzy klientom firmowym linię kredytową i będzie im co miesiąc wystawiał faktury, chyba że ustalono inaczej w podpisanym pisemnym dokumencie. Jeśli użytkownik został sklasyfikowany jako klient firmowy, zgodnie z niniejszą umową i według naszych zaleceń pokryje w pełni wszystkie należne opłaty w postaci natychmiast dostępnej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
   3. W chwili zaakceptowania niniejszej umowy lub w dowolnym późniejszym momencie użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez nas dostępu do raportu kredytowego firmy tworzonego przez agencję badającą zdolność kredytową.
  3. Podatki. Wszystkie podane opłaty nie zawierają obowiązującego podatku VAT, podatku od sprzedaży i użytkowania, podatku wyrównawczego i podobnych podatków czy ceł zgodnie z obowiązującym prawem, poza podatkami od przychodu Meta. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat wynikających z niniejszej umowy w całości, bez żadnych potrąceń, odliczeń czy występowania z powództwem wzajemnym. W przypadku, gdy dowolna z płatności dokonywanych w związku z niniejszą umową podlega potrąceniu lub odliczeniu, użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie uprzedniej pisemnej zgody Meta i dokonanie stosownej wpłaty na rzecz właściwego urzędu podatkowego, a także ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu odsetek, kar, grzywien lub podobnych zobowiązań finansowych powstałych na skutek braku terminowej płatności tego rodzaju podatków na rzecz właściwego urzędu podatkowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzysta z platformy Workplace i uzyskuje do niej dostęp z adresu podanego w ustawieniach konta Workplace lub w inny sposób dostarczonego nam na piśmie oraz że zostanie obciążony stosownymi podatkami powiązanymi z takim adresem. W razie kontroli skarbowej lub sporu z właściwymi organami skarbowymi wynikających z niniejszej Umowy lub w przypadku zmian ustawowych albo administracyjnych, które wpływają na zobowiązania podatkowe Stron, Strony zgadzają się współpracować i podejmować uzasadnione starania na rzecz rozstrzygnięcia sprawy z minimalnymi niekorzystnymi skutkami podatkowymi. Jeżeli na przykład właściwy urząd podatkowy uzna, że Meta miała obowiązek pobrania stosownych podatków od użytkownika, a ten przelał je bezpośrednio na konto tego urzędu, użytkownik dostarczy nam stosowne potwierdzenie płatności (zgodne z wymaganiami tego urzędu podatkowego) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie od Meta. Użytkownik zobowiązuje się wyrównać nam wszelkie niedopłaty lub nieopłacone podatki, które nie zostały wyraźnie wyłączone niniejszą Umową, w tym wszelkie kary i odsetki.
  4. Zawieszenie świadczenia usług. Jeżeli użytkownik nie pokryje dowolnych należności w terminie, wówczas możemy zawiesić częściowo lub w całości możliwość korzystania przez niego z usług Workplace (w tym dostęp do usług płatnych) do momentu pełnego uregulowania należności. Wspomniane zastrzeżenie nie ma wpływu na pozostałe zapisy niniejszej umowy.
  5. Workplace for Good – bezpłatny dostęp. Niezależnie od postanowień zawartych w sekcji 4.a, jeśli użytkownik ma prawo do dostępu bezpłatnego zgodnie z programem Workplace for Good firma Meta uzna, że użytkownik się kwalifikuje zgodnie z zasadami firmy Meta (aktualnie dostępnymi pod adresem https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), wówczas zgodnie z nimi udostępnimy użytkownikowi platformę Workplace bezpłatnie. Jeżeli, w wyniku zmiany naszych zasad, użytkownik nie będzie miał już prawa do bezpłatnego dostępu, wówczas Meta poinformuje go o tym z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, a po takim powiadomieniu obowiązywać będzie sekcja 4.a.
  6. Bezpłatny okres próbny. Firma Meta może według własnego uznania zaproponować użytkownikowi skorzystanie z bezpłatnej wersji próbnej Workplace przez określony czas, którego długość zostanie ustalona przez firmę Meta według jej wyłącznego uznania i zostanie przekazana użytkownikowi za pośrednictwem panelu administracyjnego w instancji Workplace użytkownika. Na koniec takiego bezpłatnego okresu próbnego obowiązywać będzie sekcja 4.a (Opłaty).
 5. Poufność
  1. Obowiązki. Każda strona akceptuje fakt, że wszystkie informacje biznesowe, techniczne i finansowe pozyskiwane przez nią (jako „stronę otrzymującą”) od strony ujawniającej w powiązaniu z niniejszą umową („strona ujawniająca”) stanowią poufną własność strony ujawniającej („informacje poufne”), pod warunkiem że były one określone jako poufne albo zastrzeżone w momencie ich ujawnienia lub powinny być rozumiane przez stronę otrzymującą jako poufne albo zastrzeżone z uwagi na ich charakter i okoliczności ujawnienia. Z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w niniejszym dokumencie Strona otrzymująca: (1) zachowa w tajemnicy Informacje poufne i nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej oraz (2) będzie wykorzystywać Informacje poufne jedynie w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub korzystania z przysługujących jej uprawnień. Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne swoim pracownikom, pośrednikom, wykonawcom i innym przedstawicielom z uzasadnioną potrzebą dostępu do nich (także, w przypadku firmy Meta, jej spółkom stowarzyszonym i podwykonawcom wymienionym w ust. 12.j), pod warunkiem że osoby takie zobowiązane są do zachowania tajemnicy na mocy co najmniej równie restrykcyjnych przepisów co zapisy w art. 5 odnoszące się do strony ujawniającej, oraz że strona otrzymująca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień art. 5 przez taką osobę.
  2. Wyjątki. Zobowiązania w zakresie poufności strony otrzymującej nie dotyczą informacji, które: (a) były w jej posiadaniu lub które znała przed otrzymaniem informacji poufnych; (b) są lub stały się dostępne do publicznej wiadomości nie z winy strony otrzymującej; (c) zostały pozyskane przez stronę otrzymującą od podmiotu zewnętrznego zgodnie z prawem i bez naruszania zapisów w zakresie poufności albo (d) zostały pozyskane niezależnie przez pracowników strony otrzymującej, którzy nie mieli dostępu do tego rodzaju informacji. Strona otrzymująca może ujawnić informacje w zakresie wymaganym przez prawo lub w wyniku nakazu sądowego, pod warunkiem że (o ile nie jest to niezgodne z prawem) strona otrzymująca powiadomi z wyprzedzeniem stronę ujawniającą i będzie z nią współpracować w celu przestrzegania zobowiązań związanych z poufnością.
  3. Rekompensata umowna. Strona otrzymująca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z informacji poufnych lub ich ujawnienie niezgodnie z zapisami sekcji 5 może spowodować powstanie znacznej szkody, której nie pokryje przyznane odszkodowanie, w związku z czym w przypadku dowolnego takiego aktualnego lub zamierzonego wykorzystania bądź ujawnienia informacji poufnych przez stronę otrzymującą strona ujawniająca, oprócz możliwości skorzystania z innych istniejących środków prawnych, będzie również uprawniona do dochodzenia stosownego zadośćuczynienia.
 6. Prawa własności intelektualnej
  1. Własność firmy Meta. Niniejszy dokument jest umową na korzystanie z platformy Workplace i dostęp do niej, a klientowi nie są przekazywane na jej mocy żadne prawa własności. Firma Meta i jej licencjodawcy zachowują wszystkie uprawnienia, tytuły i prawa (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej) do platformy Workplace i na niej, do danych zagregowanych oraz do wszelkich powiązanych z nimi technologii, a także do prac pochodnych, zmian lub ulepszeń wprowadzonych w wyżej wymienionych elementach przez firmę Meta lub w jej imieniu, w tym na podstawie opinii przekazanej przez użytkownika (zdefiniowanej poniżej). Użytkownik nie otrzymuje żadnych uprawnień z wyjątkiem tych wyszczególnionych w niniejszej umowie.
  2. Opinie. Jeśli użytkownik prześle komentarze, pytania, sugestie lub innego rodzaju opinie związane z korzystaniem przez niego z platformy Workplace albo jej interfejsu API bądź innych naszych produktów lub usług („Opinie”), możemy z nich dowolnie korzystać w związku ze wszelkimi naszymi produktami lub usługami albo produktami lub usługami naszych spółek stowarzyszonych bez obowiązku wypłacania mu wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.
 7. Zastrzeżenie
  META NIE DAJE ŻADNEJ WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ ANI USTAWOWEJ GWARANCJI, W TYM GWARANCJI ZDATNOŚCI DO HANDLU, ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE PLATFORMA WORKPLACE BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY ORAZ ŻE BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW. MOŻEMY ZEZWOLIĆ STRONOM TRZECIM NA OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE USŁUG I APLIKACJI STANOWIĄCYCH DOPEŁNIENIE KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO MOŻEMY ZEZWOLIĆ WORKPLACE NA INNE INTEGRACJE Z INNYMI USŁUGAMI I APLIKACJAMI. META NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE USŁUGI LUB APLIKACJE, Z KTÓRYCH UŻYTKOWNIK KORZYSTA NA PLATFORMIE WORKPLACE. KORZYSTANIE Z TEGO TYPU USŁUG I APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODLEGA ODRĘBNEMU REGULAMINOWI ORAZ ZASADOM I UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z NICH NA WŁASNE RYZYKO.
 8. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ WYŁĄCZONYCH (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ):
   1. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, STRATY DANYCH LUB ICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z OPÓŹNIEŃ LUB JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH LUB NASTĘPCZYCH (W TYM UTRATY PRZYCHODÓW), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POSTĘPOWANIA I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST PRAWO UMÓW, DELIKTÓW (W TYM W ZAKRESIE ZANIEDBAŃ), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, CZY TEŻ INNA GAŁĄŹ PRAWNA, NAWET JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD, A
   2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA ŻADNEJ ZE STRON WZGLĘDEM DRUGIEJ NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA LUB NALEŻNEJ W OKRESIE DWUNASTU (12) POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĘCY, ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, LUB JEŚLI ŻADNE OPŁATY NIE ZOSTAŁY UISZCZONE BĄDŹ NIE BYŁY NALEŻNE W TYM OKRESIE, DZIESIĘCIU TYSIĘCY DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (10 000 USD).
  2. Na potrzeby niniejszego art. 8 termin „Roszczenia wyłączone” oznacza (a) odpowiedzialność klienta wynikającą z zapisów art. 2 (Dane i zobowiązania użytkownika) oraz (b) naruszenie przez stronę zapisów art. 5 (Poufność) z wyłączeniem naruszeń odnoszących się do Danych użytkownika.
  3. Ograniczenia zawarte w art. 8 mają zastosowanie nawet wówczas, gdy dowolny z ograniczonych środków określonych w niniejszej Umowie zostanie uznany za niespełniający swej podstawowej funkcji, a strony uzgadniają, że żadna ze stron nie ogranicza ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności za jakikolwiek element, którego nie można ograniczyć ani wyłączyć prawem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że świadczenie przez nas usługi w formie platformy Workplace opiera się na założeniu, że nasza odpowiedzialność jest ograniczona na mocy niniejszej Umowy.
 9. Okres obowiązywania i rozwiązanie
  1. Okres obowiązywania. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu, w którym użytkownik po raz pierwszy uzyska dostęp do Workplace, i obowiązuje do momentu jej rozwiązania zgodnie z jej zapisami (dalej „okres obowiązywania”).
  2. Rozwiązanie umowy bez podania przyczyny. Bez uszczerbku dla praw użytkownika w zakresie rozwiązania umowy, jakie mogą mu przysługiwać zgodnie z Załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, za pośrednictwem administratora, który usunie jego instancję Workplace z produktu. Meta również może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, kontaktując się z użytkownikiem i zachowując trzydziestodniowy okres wypowiedzenia.
  3. Rozwiązanie umowy przez firmę Meta i zawieszenie usług. Meta zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia lub niezwłocznego zawieszenia dostępu do platformy Workplace w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszej umowy lub jeśli uznamy, że takie działanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności, dostępności oraz integralności platformy Workplace.
  4. Usunięcie danych użytkownika. Meta niezwłocznie usunie dane użytkownika po rozwiązaniu niniejszej umowy, jednak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięte dane mogą być nadal zawarte w kopiach zapasowych przez pewien okres do momentu, aż zostaną usunięte. Zgodnie z zapisami sekcji 2.e użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za tworzenie dowolnych kopii zapasowych danych użytkownika wykorzystywanych na jego własne potrzeby.
  5. Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy: (a) użytkownik i jego Pracownicy muszą niezwłocznie zaprzestać korzystania z platformy Workplace; (b) na wniosek Strony ujawniającej i z zastrzeżeniem ust. 9.d. Strona otrzymująca natychmiast zwróci lub usunie wszelkie posiadane informacje poufne Strony ujawniającej; (c) użytkownik niezwłocznie uiści na rzecz firmy Meta wszystkie nieuregulowane należności naliczone do momentu rozwiązania umowy, (d) jeśli Meta zakończy tę Umowę bez przyczyny zgodnie z ust. 9.b, Meta zwróci kwotę proporcjonalną do przedpłaconych opłat (jeśli ma to zastosowanie); i (e) następujące ustępy zachowają swoją moc prawną: 1.c (Ograniczenia), 2 (Dane i zobowiązania użytkownika) – z wyjątkiem licencji firmy Meta na Dane użytkownika opisane w ust. 2.a, 3.b (Oświadczenia i wnioski podmiotów zewnętrznych) oraz art. od 4 (Płatności) do 13 (Definicje). Oprócz wyjątków, które mogą być wyszczególnione w niniejszej umowie, skorzystanie przez dowolną ze stron z przysługujących jej środków prawnych, w tym rozwiązania umowy, nie powoduje uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków prawnych wynikających z niniejszej umowy lub obowiązującego prawa albo innej gałęzi prawnej.
 10. Inne konta na platformach firmy Meta
  1. Konta osobiste. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, informujemy, że konta użytkownika różnią się od wszelkich kont osobistych na Facebooku, które mogą być tworzone przez pracowników korzystających z konsumenckiej wersji Facebooka („Konta osobiste na FB”). Konta osobiste na Facebooku nie podlegają niniejszej umowie, ponieważ w ich przypadku obowiązuje regulamin firmy Meta dotyczący takich usług, regulujący powiązania między każdą z tych osób a firmą Meta.
  2. Platforma Workplace i reklamy. Nie będziemy wyświetlać pracownikom użytkownika reklam podmiotów zewnętrznych na platformie Workplace ani wykorzystywać danych użytkownika w celu dostarczania im treści reklamowych i targetowania ich oraz personalizowania ich kont osobistych na FB. Meta może jednak publikować w produkcie ogłoszenia lub informować administratorów systemu o nowych funkcjach, integracjach czy funkcjonalnościach powiązanych z platformą Workplace.
 11. Funkcje w wersji beta
  1. Testy w fazie beta. Meta może okresowo udostępniać funkcje w wersji beta lub przedpremierowe (każda zwana dalej „Funkcją w wersji beta”) na potrzeby testów lub uzyskiwania opinii.
  2. Możliwość wystąpienia błędu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptując Funkcje w wersji beta, że rzeczone Funkcje w wersji beta:
   1. są w fazie testów, pozostają na etapie opracowania i mogą zawierać błędy, w tym usterki techniczne, które mogą zaburzać funkcjonalność oraz
   2. mogą nie działać zgodnie z zamierzeniem lub tak skutecznie jak inne funkcje.
  3. Zmiany Funkcji w wersji beta. Meta może (wedle własnego uznania) nakładać ograniczenia, zawieszać, blokować, wyłączać, usuwać, zastępować, zmieniać, aktualizować wszelkie Funkcje w wersji beta (lub dowolne ich części), przechodzić na ich nowsze lub starsze wersje, bez powiadamiania użytkownika.
  4. Stan znany użytkownikowi POZA WSZYSTKIMI WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYMI W ART. 7 (WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) POWYŻEJ, KTÓRE, DLA JASNOŚCI, ODNOSZĄ SIĘ RÓWNIEŻ DO FUNKCJI W WERSJI BETA, WSZYSTKIE FUNKCJE W WERSJI BETA UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI DOSTARCZANE SĄ W STANIE ZNANYM UŻYTKOWNIKOWI I WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI. META NIE MA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPEWNIANIA POMOCY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJAMI W WERSJI BETA. META NIE MA ŻADNEGO WYRAŹNEGO ANI DOROZUMIANEGO ZOBOWIĄZANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MU JAKICHKOLWIEK FUNKCJI W WERSJI BETA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z JAKIEJKOLWIEK FUNKCJI W WERSJI BETA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA JEGO WŁASNE RYZYKO I W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, META NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA W POWIĄZANIU Z JAKĄKOLWIEK FUNKCJĄ W WERSJI BETA.
 12. Postanowienia ogólne
  1. Zmiany. Meta może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w zapisach niniejszej Umowy i zasadach zawartych lub wyszczególnionych w niniejszej umowie, w tym między innymi w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych (w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych), Załączniku dotyczącym bezpieczeństwa danych oraz Zasadach dotyczących dopuszczalnego użytkowania, za pośrednictwem serwisu lub w inny sposób („Zmiana”). Dalsze korzystanie z Workplace po upływie trzydziestu (30) dni od powiadomienia o zmianach oznacza akceptację przez użytkownika takich zmian.
  2. Prawo właściwe. Bez uszczerbku dla zapisów ust. 12.p. prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy oraz mającym zastosowanie w przypadku korzystania z platformy Workplace przez użytkownika i jego Pracowników oraz wszelkich potencjalnych roszczeń względem użytkownika lub nas, jest prawo obowiązujące na terenie Stanów Zjednoczonych oraz stanu Kalifornia, w zależności od wymogów, z wyłączeniem przyjętych w nim norm prawa kolizyjnego. Wszelkie roszczenia lub powództwa bezpośrednio lub pośrednio powiązane z niniejszą umową lub platformą Workplace muszą być rozpatrywane w amerykańskim Sądzie Dystryktowym dla Północnego Dystryktu Kalifornii lub sądzie stanowym zlokalizowanym w hrabstwie San Mateo, a każda ze stron niniejszym akceptuje jurysdykcję tych sądów.
  3. Integralność umowy. Niniejsza Umowa stanowi pełną treść porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do dostępu użytkownika do platformy Workplace oraz korzystania z niej i uchyla wszelkie dotychczasowe oświadczenia oraz umowy jej dotyczące. Wykładnia elementów redakcyjnych jest podana jedynie dla wygody, a określenia takie jak „w tym” nie powinny być interpretowane jako ograniczające. Wszystkie adresy URL podane w niniejszej Umowie obejmują również późniejsze adresy URL odnoszące się do tego samego przedmiotu. Niniejsza umowa jest napisana w języku angielskim (w odmianie amerykańskiej) i to właśnie ta wersja ma pierwszeństwo nad jakąkolwiek wersją przetłumaczoną.
  4. Odstąpienie i rozdzielna interpretacja postanowień umowy. Brak możliwości wyegzekwowania jednego z zapisów nie anuluje pozostałych postanowień. Odstąpienie od postanowienia musi mieć formę pisemną i być podpisane przez zainteresowane strony. Jakikolwiek regulamin powiązany z dowolnym zamówieniem klienta lub formularzem biznesowym nie powoduje zmiany niniejszej umowy i jest niniejszym odrzucany z zastrzeżeniem, że tego rodzaju dokument służy jedynie do celów administracyjnych. Jeśli dowolny zapis niniejszej umowy zostanie uznany przez sąd właściwy dla danej jurysdykcji za niewykonalny lub niezgodny z prawem, wówczas zapis ten zostanie zinterpretowany w sposób, który pozwoli na jak najlepsze osiągnięcie celów, na potrzeby których powstał, a pozostałe zapisy niniejszej umowy pozostaną w mocy.
  5. Komunikaty medialne. Wszelkie komunikaty prasowe lub kampanie marketingowe dotyczące relacji między stronami wymagają pisemnej zgodny podpisanej przez obie strony. Niezależnie od dotychczasowych zapisów: (a) użytkownik może wewnątrz swojej firmy promować i reklamować korzystanie z platformy Workplace w okresie obowiązywania umowy (na przykład w celu zachęcania do niej pracowników) zgodnie z obowiązującymi w serwisach firmy Meta wytycznymi dotyczącymi wykorzystania marki, które są od czasu do czasu udostępniane, oraz (b) Meta może wykorzystywać odniesienia do nazwy i statusu użytkownika jako klienta platformy Workplace.
  6. Cesja. Żadna ze stron nie może dokonać cesji niniejszej umowy oraz przysługujących na jej mocy praw i obowiązków bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. Niemniej Meta może bez uzyskania zgody drugiej strony dokonać cesji niniejszej umowy na rzecz dowolnej z jego spółek stowarzyszonych lub w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją czy też przekazaniem całości lub znacznej części jego zasobów bądź też udziałów z prawem głosu. Zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami niniejsza umowa wiąże następców lub cesjonariuszy określonych przez każdą ze stron i nadaje im wskazane w niej prawa. Cesje dokonane w sposób niedozwolony są nieważne i w żaden sposób nie wiążą firmy Meta.
  7. Wykonawca niezależny. Strony są wykonawcami niezależnymi. Zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania żadnej agencji, spółki, spółki typu joint venture ani jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Ponadto żadna ze stron nie ma mocy tworzenia zobowiązań wiążących drugą stronę.
  8. Brak praw podmiotów zewnętrznych. Niniejsza umowa nadaje uprawnienia wyłącznie firmie Meta i klientowi, a nie jakimkolwiek innym podmiotom, w tym pracownikom użytkownika.
  9. Korespondencja. W przypadku gdy użytkownik wypowiada niniejszą umowę zgodnie z sekcja 9.b, zobowiązany jest powiadomić firmę Meta przez administratora systemu o zamiarze usunięcia instancji Workplace w produkcie. Każde inne powiadomienie przesyłane w związku z niniejszą umową przez użytkownika musi mieć formę pisemną i powinno zostać wysłane do firmy Meta na następujący adres (jeśli dotyczy): w przypadku Meta Platforms Ireland Ltd – Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal Workplace, a w przypadku firmy Meta Platforms Inc – 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal, Workplace. Firma Meta może przesyłać powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Firma Meta może również przesyłać powiadomienia dotyczące działań operacyjnych związanych z platformą Workplace lub inne powiadomienia biznesowe przy użyciu funkcji wiadomości administratorom systemu oraz pracownikom korzystającym z platformy Workplace lub w formie publikowanych na niej widocznych ogłoszeń.
  10. Podwykonawcy. Firma Meta może korzystać z usług podwykonawców i zezwalać im na korzystanie z praw przysługujących jej na mocy niniejszej umowy, jednak ponosi odpowiedzialność za wywiązywanie się przez nich z zawartych w niej postanowień.
  11. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony z tytułu jakiekolwiek opóźnień związanych z niniejszą umową lub braku możliwości wywiązania się z dowolnego z jej zapisów (z wyjątkiem braku płatności), jeśli wynikają one z nieprzewidzianych okoliczności powstałych po podpisaniu niniejszej umowy oraz pozostających poza świadomą kontrolą strony, takich jak strajk, blokada, wojna, akt terroryzmu, zamieszki, katastrofa naturalna, przerwa w dostawie energii, usług telekomunikacyjnych, sieciowych lub innych bądź też ich ograniczenia, a także odmowa przyznania licencji lub upoważnienia przez agencję albo podmiot rządowy.
  12. Witryny podmiotów zewnętrznych. Na platformie Workplace mogą się znajdować linki do witryn podmiotów zewnętrznych. Nie oznacza to, że witryny tego rodzaju mają naszą aprobatę. Nie ponosimy też odpowiedzialności za działania, treści, informacje, dane oraz linki, które się na nich znajdują, a także za jakiekolwiek ich zmiany czy aktualizacje. W witrynach podmiotów zewnętrznych mogą obowiązywać osobne regulaminy i zasady dotyczące prywatności, które odnoszą się do użytkownika i jego pracowników, jednak niniejsza umowa nie obejmuje korzystania przez te podmioty z tych witryn.
  13. Kontrola eksportu i sankcje handlowe. Korzystając z platformy Workplace, klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw oraz przepisów eksportowych i importowych obowiązujących na terenie USA lub innych właściwych jurysdykcji, a także obowiązujących sankcji lub restrykcji handlowych. Nie ograniczając dotychczasowych zapisów, klient oświadcza, że (a) nie znajduje się na żadnym wykazie firm objętych embargiem prowadzonym przez rząd USA; (b) nie podlega żadnym sankcjom nałożonym przez ONZ, USA i UE ani jakimkolwiek innym sankcjom lub ograniczeniom gospodarczym bądź handlowym oraz (c) nie prowadzi działalności ani nie ma użytkowników w kraju, który jest objęty ogólnymi sankcjami handlowymi nałożonymi przez USA.
  14. Warunki obowiązujące podmioty rządowe. Jeśli użytkownik reprezentuje podmiot rządowy, wówczas oświadcza, że (i) nie ograniczają go żadne prawa, zasady ani reguły w zakresie zaakceptowania i wykonania lub zaakceptowania wykonania dowolnego z warunków niniejszej umowy, (ii) żadne prawa, zasady oraz reguły nie sprawiają, że jakikolwiek z zapisów niniejszej umowy staje się niewykonalny wobec użytkownika albo dowolnego podmiotu rządowego, (iii) na mocy właściwych praw, zasad i reguł jest upoważniony i dysponuje zdolnością prawną do reprezentowania oraz tworzenia zobowiązań wiążących właściwy podmiot rządowy w zakresie niniejszej umowy oraz że (iv) zawiera niniejszą umowę na mocy bezstronnej decyzji dotyczącej wartości platformy Workplace w oczach jego i jego pracowników, a także że na decyzję o zawarciu niniejszej umowy nie miał wpływu żaden konflikt interesów ani żadne niewłaściwe zachowanie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zapisami ust. 12.n, nie powinien zawierać niniejszej Umowy. Jeśli podmiot rządowy zawrze niniejszą Umowę z naruszeniem postanowień ust. 12.n, wówczas firma Meta może ją rozwiązać.
  15. Pośrednicy. Użytkownik może zdecydować się na uzyskiwanie dostępu do platformy Workplace i korzystanie z niej przez pośrednika. W takim przypadku użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki w umowie obowiązującej z jego pośrednikiem, a (ii) w odniesieniu do umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Meta, za dostęp pośrednika do instancji Workplace wykorzystywanej przez użytkownika, do jego danych oraz za wszelkie konta pracowników, jakie użytkownik może utworzyć dla pośrednika. Ponadto w przypadku uzyskiwania dostępu do Workplace i korzystania z tej usługi przez pośrednika użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w razie jakiejkolwiek niezgodności zapisów niniejszej umowy, regulamin pośrednika ma pierwszeństwo.
  16. Małe przedsiębiorstwa w Australii. W przypadku małych przedsiębiorstw w Australii niniejsza Umowa może podlegać australijskiemu prawu konsumenta oraz prawom przysługującym użytkownikowi na mocy australijskiego prawa konsumenta. Jeżeli do użytkownika i do korzystania przez niego z Workplace zastosowanie ma australijskie prawo konsumenta, dodatkowe przepisy w Załączniku dotyczącym MSP w Australii stanowią element niniejszej Umowy i zostają włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.
 13. Definicje
  O ile nie stwierdzono inaczej, zgodnie z niniejszą umową poniższe terminy mają następujące definicje:
  Zasady dotyczące dopuszczalnego użytkowania” oznaczają reguły odnoszące się do korzystania z platformy Workplace, które są dostępne na stronie www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP i które mogą podlegać okresowej aktualizacji.
  Spółka stowarzyszona” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio należy do strony, jest przez nią kontrolowany albo stanowi jej współwłasność, przy czym termin „kontrolowany” oznacza prawo do zarządzania działalnością danego podmiotu, a „własność” oznacza rzeczywistego właściciela posiadającego co najmniej 50% (lub, jeśli w danej jurysdykcji nie funkcjonuje status udziałowca większościowego, maksymalną ilość dozwoloną przez obowiązujące w niej prawo) akcji zwykłych lub ich równowartości w postaci udziałów z prawem głosu. Na potrzeby tej definicji podmiot rządowy nie jest spółką stowarzyszoną innego podmiotu rządowego, o ile nie jest przez nią w pełni kontrolowany.
  Umowa” oznacza wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Workplace lub warunki, do których niniejszy Regulamin odsyła, oraz warunki zawarte w załącznikach do niego, w tym (m.in.) w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych, w Załączniku dotyczącym bezpieczeństwa danych, w Zasadach dozwolonego użytkowania, w MGPT, w Regulaminie pośrednika, w Regulaminie korzystania z platformy Workplace oraz w Załączniku dotyczącym MSP w Australii (oraz we wszelkich regulaminach, do których odsyłają).
  Załącznik dotyczący MSP w Australii” oznacza warunki znajdujące się pod adresem https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, w wersji okresowo aktualizowanej.
  Załącznik dotyczący przetwarzania danych” oznacza aneks odnoszący się do przetwarzania danych załączony do niniejszej Umowy i stanowiący jej integralną część, w tym regulaminy, o których w niej mowa.
  Załącznik dotyczący bezpieczeństwa danych” oznacza aneks odnoszący się do bezpieczeństwa danych załączony do niniejszej umowy i stanowiący jej integralną część.
  Podmiot rządowy” oznacza dowolny kraj lub jurysdykcję, w tym między innymi jakikolwiek stan, miasto, region lub inną krajową jednostkę bądź krajowy obszar administracyjny, organizację rządową, instytucję, przedsiębiorstwo albo inny podmiot posiadany, założony lub kontrolowany przez tego rodzaju rząd lub dowolnego jego agenta albo przedstawiciela.
  Prawa” to wszystkie stosowne prawa lokalne, stanowe, federalne i międzynarodowe oraz przepisy i normy, w tym między innymi odnoszące się do ochrony danych i ich przenoszenia, międzynarodowej komunikacji, eksportu danych technicznych i osobowych oraz zamówień publicznych.
  MGPT” oznacza Ogólnoświatowy regulamin Meta dotyczący podmiotów przetwarzających dane dostępny pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  Pośrednik” oznacza partnera zewnętrznego posiadającego ważną umowę z firmą Meta upoważniającą go do sprzedaży i umożliwiania dostępu do Workplace.
  Regulamin pośrednika” oznacza regulamin zamieszczony na stronie https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, w wersji, która może podlegać okresowym aktualizacjom, stanowiący element niniejszej umowy oraz zawierający dodatkowe uzgodnienia pomiędzy stronami, które mają zastosowanie do użytkownika, jeżeli uzyskuje dostęp do usługi Workplace i korzysta z niej przez pośrednika.
  Pracownicy” to wszystkie osoby zatrudnione u użytkownika lub w jego spółce stowarzyszonej bądź u jego wykonawców, którzy mają dostęp do platformy Workplace.
  Workplace” oznacza udostępnianą przez nas na mocy niniejszej Umowy i dowolnej jej późniejszej wersji usługę Workplace, do której zaliczają się wszelkie witryny, aplikacje, usługi online, narzędzia, Funkcje w wersji Beta i zawartości dostarczane w związku z niniejszą Umową, w wersji podlegającej okresowej aktualizacji.
  Podmioty podprzetwarzające Workplace” oznacza podmioty wskazane przez Meta pod adresem https://www.workplace.com/subprocessors, (lub późniejszej lokalizacji) w wersji okresowo aktualizowanej.
  Dane użytkownika” to (a) dowolne informacje kontaktowe, sieciowe lub podane przy rejestracji konta przesłane przez użytkownika lub jego pracowników na platformę Workplace; (b) dowolna zawartość lub wszelkie dane publikowane i udostępniane na platformie Workplace albo na nią importowane bądź przesyłane przez użytkownika lub jego pracowników; (c) informacje przez nas gromadzone, gdy użytkownik lub jego pracownicy kontaktują się z nami w związku z działaniem platformy Workplace, w tym informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i inne szczegółowe dane dotyczące konkretnego zgłoszenia do pomocy technicznej, oraz (d) dowolne informacje dotyczące korzystania lub funkcjonowania (na przykład adresy IP, typ przeglądarki oraz systemu operacyjnego czy identyfikatory urządzeń) związane ze sposobem, w jaki pracownicy użytkownika wchodzą w interakcję z platformą Workplace.
  Zasady” oznaczają wszelkie zasady dotyczące pracowników, systemów, prywatności, działu HR, skarg i inne zasady użytkownika.Załącznik dotyczący przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych. O ile Meta występuje jako Podmiot przetwarzający stosowne Dane osobowe, strony zobowiązują się przestrzegać MGPT w wersji zmienionej zapisami art. 2 (Zmiany MGPT) poniżej. MGPT stanowi element niniejszego Załącznika dotyczącego przetwarzania danych i zostanie wyraźnie włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Dla uniknięcia wątpliwości zmiany określone w art. 2 (Zmiany MGPT) będą nadal obowiązywały niezależnie od jakichkolwiek przyszłych aktualizacji MGPT. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Załączniku dotyczącym przetwarzania danych, ale niezdefiniowane inaczej w żadnym miejscu niniejszej Umowy, mają takie samo znaczenie jak nadane im w MGPT.
 2. Zmiany MGPT. Niezależnie od odmiennych zapisów MGPT, na potrzeby Czynności przetwarzania Meta w ramach niniejszej Umowy, MGPT zostaje zmieniony zgodnie z poniższymi zapisami, a następujące zmiany zastępują wszelkie kolizje sformułowań w MGPT.
  1. Podmiot należący do Meta, z którym użytkownik nawiązuje współpracę zgodnie z niniejszą Umową, będzie Podmiotem przetwarzającym dane dla wszystkich stosownych Danych osobowych.
  2. Punkt 2.1.d Regulaminu ogólnego zostaje usunięty i zastąpiony w całości następującym zapisem: „Firma przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że może usuwać i pobierać stosowne Dane osobowe w dowolnym momencie za pośrednictwem narzędzi zapewnianych w ramach Workplace w Okresie obowiązywania, po upływie którego Meta usunie wszelkie stosowne Dane osobowe zgodnie z opisem w art. 9 obowiązującego Regulaminu.”
 3. Kolizje. Niezależnie od zapisów ust. 1.3 (Kolizje) Warunków ogólnych w MGPT, o ile wystąpi kolizja lub niespójność pomiędzy zapisami MGPT, a niniejszą Umową, pierwszeństwo będą miały zapisy niniejszej Umowy (chyba że będą one niezgodne z wymogiem przewidzianym przez prawo, w którym to przypadku pierwszeństwo będzie miał taki wymóg przewidziany przez prawo).
 4. Opis przetwarzania. Realizując swoje zobowiązania jako Podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z niniejszą Umową w odniesieniu do wszelkich stosownych Danych osobowych zawartych w Danych użytkownika, Meta oświadcza, że:
  1. czas trwania, przedmiot umowy, a także charakter i cel przetwarzania są zdefiniowane w niniejszej Umowie;
  2. typy przetwarzanych Danych osobowych obejmują te, które zostały określone w definicji Danych użytkownika;
  3. kategorie Osób, których dane dotyczą, obejmują przedstawicieli, Pracowników i wszelkie osoby indywidualne, których tożsamość można ustalić na podstawie Danych użytkownika, oraz że
  4. zobowiązania i prawa wynikające z roli administratora danych w odniesieniu do stosownych Danych osobowych zawartych w Danych użytkownika są zdefiniowane w niniejszej umowie.
  5. transfery danych odbywają się regularnie przez okres obowiązywania Umowy, o ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej.
 5. Podmioty podprzetwarzające. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z dostarczaniem Workplace, Meta uzgodniła z Podmiotami podprzetwarzającymi dane Workplace, że będą występowały jako Podmioty podprzetwarzające stosowne Dane osobowe.

Załącznik dotyczący bezpieczeństwa danych

 1. Zarys sytuacji i cel
  Niniejszy dokument określa minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa związane z oferowaniem użytkownikowi przez firmę Meta platformy Workplace.
 2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
  Firma Meta opracowała i wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem (ISMS) zaprojektowany pod kątem implementacji branżowych praktyk w zakresie ochrony informacji mających zastosowanie w przypadku platformy Workplace. System ISMS ma na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, utratą i zmianą danych użytkownika.
 3. Proces zarządzania ryzykiem
  Bezpieczeństwo informacji i obiekty zajmujące się przetwarzaniem informacji, w tym infrastruktura IT i obiekty fizyczne, muszą podlegać ocenie ryzyka. Ocena ryzyka dotycząca platformy Workplace będzie przeprowadzana regularnie.
 4. Organizacja zabezpieczania informacji
  Firma Meta wyznaczyła jednego z członków kadry zarządzającej jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo, do obowiązków której należy dbanie o bezpieczeństwo wewnątrz organizacji. Firma Meta zatrudnia pracowników zajmujących się bezpieczeństwem platformy Workplace wykorzystywanej przez użytkownika.
 5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  Stosowane przez firmę Meta środki bezpieczeństwa obejmują nadzór, którego celem jest zagwarantowanie, że dostęp do obiektów fizycznych przeznaczonych do przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione oraz że istnieją fizyczne środki kontroli zaprojektowane pod kątem wykrywania i kontrolowania zniszczeń powstałych na skutek zagrożeń środowiskowych, a także zapobiegania im. Wspomniane środki kontroli obejmują:
  Wspomniane środki kontroli obejmują:
  • zapisywanie i kontrolowanie wszystkich prób uzyskania dostępu fizycznego do obiektu zajmującego się przetwarzaniem przez pracowników i wykonawców;
  • telewizję przemysłową w kluczowych punktach wejścia do obiektu zajmującego się przetwarzaniem;
  • systemy monitorujące i kontrolujące temperaturę oraz wilgotność sprzętu komputerowego, a także
  • źródła zasilające i generatory zapasowe.
  Zgodnie z niniejszą umową firma Meta stosuje standardowe procedury branżowe w zakresie bezpiecznego usuwania danych zapisanych na nośnikach elektronicznych.
 6. Segregacja
  Firma Meta będzie stosowała specjalistyczne mechanizmy mające na celu logiczne oddzielenie danych użytkownika od danych innych klientów, a także zapewnienie, że dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.
 7. Personel
  1. Szkolenie
   Firma Meta zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa wszystkich swoich pracowników z dostępem do danych użytkownika.
  2. Kontrola i weryfikacja pracowników
   Meta zobowiązuje się do:
   • Opracowania i przestrzegania procesu określania tożsamości członków personelu zajmujących się platformą Workplace, z której korzysta użytkownik.
   • Opracowania i przestrzegania procesu weryfikacji członków personelu zajmujących się platformą Workplace, z której korzysta użytkownik, zgodnie ze standardami obowiązującymi w firmie Meta.
   Meta zapewnia członkom swojego personelu zajmującym się platformą Workplace, z której korzysta użytkownik, indywidualne identyfikatory ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem. Identyfikatory są niezbędnym elementem uprawniającym do wejścia do wszystkich obiektów firmy Meta.
  3. Naruszenie bezpieczeństwa przez członków personelu
   Firma Meta opracuje sankcje nakładane z tytułu nieuprawnionego lub niedozwolonego dostępu do danych użytkownika dokonanego przez członków personelu firmy Meta, w tym karę w postaci rozwiązania stosunku pracy.
 8. Kontrola bezpieczeństwa
  Firma Meta zobowiązuje się do regularnego przeprowadzania testów bezpieczeństwa i podatności w celu oceny poprawności wdrożenia stosowanych środków kontroli i ich skuteczności.
 9. Kontrola dostępu
  1. Zarządzanie hasłami użytkownika
   Firma Meta zobowiązuje się do opracowania i przestrzegania procesu zarządzania hasłami użytkownika mającego na celu zapewnianie bezpieczeństwa haseł i uniemożliwianie dostępu do nich osobom nieupoważnionym, który w minimalnym zakresie obejmuje następujące elementy:
   • Konfigurację haseł, w tym weryfikację tożsamości użytkownika przed zastosowaniem nowego, zmienionego lub tymczasowego hasła.
   • Szyfrowanie wszystkich haseł, gdy są zapisywane w systemach komputerowych lub przesyłane za pośrednictwem sieci.
   • Zmienianie wszystkich domyślnych haseł dostawców.
   • Stosowanie silnych haseł w zależności od ich przeznaczenia.
   • Podnoszenie świadomości użytkowników.
  2. Zarządzanie dostępem użytkowników
   Firma Meta bez zbędnej zwłoki wdroży proces zmieniania i (lub) unieważniania uprawnień dostępu oraz identyfikatorów użytkowników. Meta zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie raportowania i unieważniania podejrzanych danych logowania (haseł, tokenów itp.) i ich przestrzegania 24 h/7. Meta prowadzi odpowiednie dzienniki zabezpieczeń zawierające identyfikator użytkownika i znacznik czasu. Zegar jest zsynchronizowany zgodnie z protokołem NTP.
   Minimalny zakres rejestrowanych zdarzeń musi obejmować następujące elementy:
   • zmiany upoważnień;
   • pomyślne i niepomyślne próby uzyskania dostępu oraz
   • operacji zapisu i odczytu.
 10. Bezpieczeństwo komunikacji
  1. Bezpieczeństwo sieci
   Firma Meta stosuje technologię zgodną ze standardami branżowymi w zakresie segregacji sieciowej.
   Dostęp zdalny wymaga połączenia szyfrowanego za pośrednictwem bezpiecznych protokołów, a także korzystania z uwierzytelniania wielopoziomowego.
  2. Ochrona przesyłanych danych
   Firma Meta będzie wymagała korzystania z właściwych protokołów zaprojektowanych pod kątem ochrony poufności danych przesyłanych za pośrednictwem sieci publicznych.
 11. Bezpieczeństwo operacyjne
  Firma Meta zobowiązuje się do opracowania i realizacji programu zarządzania podatnościami w zakresie platformy Workplace, który obejmuje definicje ról i zakresów odpowiedzialności, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za monitorowanie podatności, ocenę ryzyka podatności oraz instalowanie poprawek.
 12. Zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi
  Firma Meta zobowiązuje się do opracowania i realizacji programu reagowania na zdarzenia niebezpieczne obejmującego monitorowanie i wykrywanie potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych na platformie Workplace, z której korzysta użytkownik, a także reagowanie na nie. Program reagowania na zdarzenia niebezpieczne powinien w minimalnym zakresie obejmować definicje ról i zakresów odpowiedzialności, a także przegląd komunikacji i prezentację podsumowującą, w tym analizę przyczyn i plan ich wyeliminowania.
  Firma Meta będzie monitorowała platformę Workplace pod kątem dowolnych naruszeń bezpieczeństwa i złośliwej aktywności. Proces monitorowania i techniki wykrywania są zaprojektowane w celu wykrywania zdarzeń niebezpiecznych mających wpływ na platformę Workplace, z której korzysta użytkownik, zgodnie z właściwymi zagrożeniami i podejmowanymi działaniami z zakresu białego wywiadu internetowego.
 13. Ciągłość działania
  Firma Meta zobowiązuje się do opracowania i realizacji programu z zakresu ciągłości biznesowej mającego na celu reagowanie na sytuacje awaryjne lub inne sytuacje kryzysowe, które mogłyby spowodować uszkodzenie platformy Workplace, z której korzysta użytkownik. Meta oświadcza, że przeprowadza formalne analizy programu z zakresu ciągłości biznesowej co najmniej raz w roku.
Data wejścia w życie: 1 marca 2024 r.